کربوکسی تراپی     کربوکسی تراپی یک روش غیرتهاجمی در پزشکی زیبایی است. در این روش با استفاده از تعدادی سوزن های کوچک در زیر پوست گاز دی اکسید کربن تزریق می شود. گاز دی اکسید کربن برای افزایش خون رسانی و اکسیژن رسانی در آن ناحیه عمل می کند و منجر به افزایش...